ÚvodKatalog umožňuje vyhledávání katalogových listů přístrojů abecedně řazených v 5-ti tématických okruzích – skupinách.Průvodce – je pomocník, který Vás pomocí jednoduchých otázek navede na požadovaný katalogový list přístroje. CeníkNovinky
  Switch to english version   Napište nám...  
     
 
Detail přístroje Zpátky Vytisknout katalogový list
 
Snímač

TS-316M-NH3-1000

 
Technické parametry

  Detekovaný plyn   čpavek - NH3
  Princip měření   elektrochemická buňka
  Rozsah měření   0 - 1000ppm NH3
  Výstupní signál   4-20mA / lineární
  Křížová citlivost   dle tabulky křížových citlivostí
  Zahřívací doba na čistém vzduchu   < 30min
  Doba odezvy (t90)   < 35s
  Klimatická odolnost   -10 až +50°C/15 až 90% RV / 40°C nekondenzující
  Teplota skladování   +5 až +20°C / max. 95%RV
  Napájecí napětí   20-28Vss, ochrana proti přepólování
  Příkon   max. 150mA, typická 100mA
  Hmotnost   690g
  Rozměry (š × v × h)   80 x 170 x 60mm
  Montážní otvory   průměr 5mm / 113x52mm
  Provedení pouzdra   hliník, niklovaná mosaz
  Očekávaná životnost senzoru   více než 2roky na čistém vzduchu
  Kalibrační perioda   max. 3-6 měsíců
  Kabeláž napájení   3x 1mm2, např.: JYTY 3x1
  Krytí   IP 54
  Pracovní prostředí   bez nebezpečí výbuchu dle ČSN 332000-3
Hodnoty koncentrací čpavku vyžadované sbírkou zákonů č.178/2001: PEL=14mg/m3, NPK-P=36mg/m3 (koeficient přepočtu na ppm:1,438)
 
Čidla TS-316M-NH3 jsou určena pro detekci čpavku v prostorách zasažitelných tímto plynem při ochraně zdraví osob a majetku. Pro vyhodnocení a zpracování výstupního signálu čidla doporučujeme použít moduly řady CS-484 , nebo CS-121 . Moduly řady CS-484 jsou schopny spolu s měřením okamžitých hodnot koncentrací zajistit i výpočet přípustných expozičních limitů PEL - požadovaných sbírkou zákonů č.178/2001.
 
Instalace
Čidlo je určeno pro montáž na zeď. K upevnění čidla použijte dva otvory o průměru 5mm/ 113x52mm umístěné v levé horní a pravé spodní části čidla. Pomocí dvou šroubů čidlo připevněte ke zdi. Čidlo je dodáváno s jednou kabelovou průchodkou PG7 o průchodnosti kabelu s průměrem 3÷6,5mm.
Čidla instalujte do měřeného prostoru dle všeobecně platných pravidel pro detekci plynů. Umístění čidel musí odpovídat charakteru plynu, který detekují. Snažte se co nejefektivněji vykrýt místa kde se může plyn hromadit a vytvářet nebezpečné koncentrace.
Velikost plochy detekované jedním čidlem závisí především na členitosti prostoru, způsobu větrání místnosti i rozmístění možných míst úniku plynu. Rychlost proudění vzduchu kolem čidla nesmí překročit 1m/s.
Čidla jsou napájena malým napětím. Propojení čidel k vyhodnocovací ústředně provádějte stíněným kabelem 3x1mm2 (doporučený typ JYTY 3x1).
 
Údržba
Správná činnost měření je podmíněna průběžným testováním a kalibrováním čidla. Kalibraci čidla může provádět pouze osoba mající k této činnosti autorizaci to v periodách uvedených v kalibračním listě čidla. Kalibrační list je nezbytnou součástí záručního listu. Za správné provádění údržby systému detekce plynů nese plnou odpovědnost jeho uživatel. Výsledek každé údržby by měl být zaznamenáván, i když to není výslovně požadováno.
Zařízení udržujte v čistotě a pravidelně čistěte i otvory sloužící k přívodu vzduchu k senzoru čidla. Při čištění čidla používejte neutrální čistící prostředky, které nemohou ovlivnit jeho nastavení (kalibraci). Ověření funkce čidla – zkoušku funkčnosti - doporučujeme provádět minimálně jednou za měsíc. Při funkční zkoušce musí být aktivovány odpovídající funkce na vyhodnocovací ústředně včetně spuštění poplašných signálů a hlásičů provozních poruch.
POZOR ! Funkci čidla zkoušejte výhradně zkušebním plynem o koncentraci odpovídající maximálně povolenému rozsahu měření. Doporučený interval provádění kalibrací čidla je uveden v kalibračním listě. Nedodržení termínů zde uvedených je důvodem k zániku záruk poskytovaných výrobcem.

KALIBRACE ČIDLA
Kalibrace čidel řady TS-316S-xx lze provádět dvěma způsoby:
- pomocí tlačítek KE101-KE105 na desce s elektronikou
- pomocí konfiguračního SW (popis dodáván s konfiguračním programem
KALIBRACE „0“:
- před kalibrováním výchozí nulové „0“ hodnoty nechte čidlo stabilizovat min. po dobu 15min.
- poté přiveďte k senzoru „nulový plyn“ a nechte výstupní signál stabilizovat
- po stabilizování čidla tiskněte tlačítko KE102 – naměřené hodnotě „nulového plynu“ bude přiřazena hodnota 4mA
- pro zapsání nové hodnoty do EEPROM přístroje stiskněte tlačítko KE105
- odpojte „nulový plyn“
KALIBRACE „SPAN“
- před kalibrováním na plném rozsahu čidla nechte výstupní signál stabilizovat min. po dobu 15min.
- poté přiveďte k senzoru kalibrační plyn (0,3l/min) a nechte ustálit výstupní proud
- po stabilizaci výstupního signálu nastavte hodnotu výstupního proudu tak, aby odpovídala koncentraci použitého kalibračního plynu následovně:
tlačítko K103 zvyšuje hodnotu výstupního proudu
tlačítko K104 snižuje hodnotu výstupního proudu
- pro zapsání nové hodnoty do EEPROM přístroje stiskněte tlačítko KE105
- odpojte kalibrační plyn
Po provedené kalibraci je nutné provést funkční zkoušku čidla.
 
Upozornění
Osoba pracující s přístrojem musí být upozorněna na to, že použití přístroje způsobem, pro který není výrobcem určen, může způsobit narušení elektrické ochrany přístrojem poskytované.
Speciální vlivy:
- vyvarujte se provozování čidla ve velmi suché atmosféře (pod 30%RV)
- rychlé změny vlhkosti mohou způsobit skluz výchozího bodu – “0“ (seřízení této hodnoty není předmětem záručních oprav)
Při jakémkoliv zásahu do čidla, vyžadující otevření vrchního víka, je třeba čidlo odpojit od napájení.
Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).
 
Schéma
svorkového zapojení
 
  KR Protect ©2007