ÚvodKatalog umožňuje vyhledávání katalogových listů přístrojů abecedně řazených v 5-ti tématických okruzích – skupinách.Průvodce – je pomocník, který Vás pomocí jednoduchých otázek navede na požadovaný katalogový list přístroje. CeníkNovinky
  Switch to english version   Napište nám...  
     
 
Detail přístroje Zpátky Uložit katalogový list ve formátu PDF Vytisknout katalogový list
 
Detektor

SE-159E-CO

Cena: 7886 ,- Kč
 
Technické parametry

  Detekovaný plyn   oxid uhelnatý - CO
  Princip měření   elektrochemická buňka
  Rozsah měření   0 - 150ppm CO
  Výstupní signál   3x relé ( Alarm 1, Alarm 2, Fault), 4÷20mA linear.
  Poplachové stupně   2x, nastavitelné v rozsahu měření použitého senzor
  Výstupní relé   30Vss / 0,5A, 50Vst / 0,5A, odporová zátěž
  Klimatická odolnost   -10 až +50°C/15 až 90% RV / 40°C nekondenzující
  Teplota skladování   0 až +20°C / max. 95%RV
  Napájecí napětí   20-28Vss, ochrana proti přepólování
  Příkon   max. 150mA, typická 100mA
  Hmotnost   720g
  Rozměry (š × v × h)   80 x 170 x 60mm
  Montážní otvory   průměr 5mm / 113x52mm
  Provedení pouzdra   hliník, niklovaná mosaz
  Očekávaná životnost senzoru   více než 24měsíců na čistém vzduchu
  Kalibrační perioda   6-12 měsíců
  Krytí   IP 54
  Pracovní prostředí   bez nebezpečí výbuchu dle ČSN 332000-3
Hodnoty koncentrací CO vyžadované sbírkou zákonů č.178/2001: PEL=30mg/m3, NPK-P=150mg/m3 (koeficient přepočtu na ppm: 0,873), podzemní garáže
 
Detektor SE-159E-CO je určen k detekování oxidu uhelnatého v prostorách zasažitelných tímto plynem při ochraně zdraví osob a majetku.
Detektor je osazen selektivním elektrochemickým senzorem umístěným spolu s vyhodnocovacími a spínacími obvody do společného AL pouzdra. Detektor disponuje dvěma poplachovými stupni : ALARM-1, ALARM-2 nastavitelnými pomocí konfiguračního programu.
Detektory SE-159E-CO disponují selektivním elektrochemickým senzorem, který nezpůsobuje „plané poplachy", tolik příznačné pro polovodičové senzory.
 
Funkce
Po připojení detektoru k napájení proběhne stabilizační interval přístroje. Stabilizační interval je signalizován blikající červenou SMD LED (viz „významné součástky detektoru“). Až po uplynutí stabilizačního intervalu je přístroj připraven detekovat koncentrace měřeného plynu.
Detektor umožnuje konfiguraci následujících funkcí:
- nastavení dvou poplachových hranic pro Alarm 1 a Alarm 2 :
detektor umožňuje nastavení dvou poplachových stupňů v měřícím rozsahu použitého senzoru. Standardní nastavení komparačních stupňů je provedeno s ohledem na sbírku zákonů č. 178/2001.
- nastavení stabilizačního intervalu detektoru:
stabilizační interval umožňuje stabilizaci výstupního signálu přístroje po jeho připojení k napájení. Detektor během stabilizačního intervalu neinicializuje výstupní relé ani v případě výskytu měřeného plynu. Stabilizační interval je signalizován blikající červenou SMD LED, která je umístěná na desce s elektronikou (viz „významné součástky detektoru“).
- nastavení časového zpoždění pro 2.poplachový stav:
po překročení komparační koncentrace zadané pro druhý poplachový stav – “ALARM-2“, přístroj aktivuje časovač tohoto výstupu. Dojde-li během intervalu nastaveném na časovači (SW volitelné) ke snížení koncentrace měřeného plynu pod komparační úroveň tohoto poplachovému stavu, relé "ALARM-2" zůstane nadále neaktivováno. V opačném případě ihned překlopí své výstupní kontakty. Časové zpoždění lze deaktivovat a výstupní relé "ALARM-2" pak bude reagovat bez časové prodlevy.
- možnost volby automatického / manuálního RESETU 2.poplachového stupně: detektror umožňuje volbu způsobu deatktivace výstupního relé ALARM-2 z poplachového stavu do provozní polohy:
AUTOMATICKÝ RESET: při poklesu koncentrace plynu pod úroveň 2.poplachového stavu se výstupní relé ALARM-2 vrátí automaticky do provozní polohy (standardní nastavení detektoru)
MANUÁLNÍ RESET: při poklesu koncentrace plynu pod úroveň 2.poplachového stavu zůstane výstupní relé ALARM-2 v aktivované poloze, do provozní polohy se vrátí pouze stiskem tlačítka RESET, nebo odpojením od napájení.
Konfigurační nastavení každého přístroje naleznete v “dokladu o nastavení detektoru”, který je nezbytnou součástí dodávky přístroje.
 
Instalace
Detektor je určen pro montáž na zeď. K upevnění detektoru použijte dva otvory o průměru 5mm/ 113x52mm umístěné v levé horní a pravé spodní části AL pouzdra. Pomocí dvou šroubů (vrutů) detektor připevněte ke zdi. Detektor je dodáván se dvěma kabelovými průchodkami PG9.
Detektory instalujte v měřeném prostoru tak, aby co nejefektivněji vykryly místa kde se může měřený plyn hromadit a vytvářet nebezpečné koncentrace. Umístění detektorů musí odpovídat charakteru plynu který detekují. Velikost plochy pokryté jedním detektorem nezávisí jen na členitosti detekovaného prostoru, způsobu větrání a rozmístění eventuálních zdrojů úniků, ale také na samotných předpisech kterým uvedený prostor podléhá (plocha pokrytí může být dle aplikace 60 až 500m2 půdorysné plochy). Rychlost proudění vzduchu kolem detektoru nesmí překročit 1m/s.
Detektor je napájen malým napětím. Propojení detektoru k napájení doporučujeme provádět kabelem 2 x 0,8mm2. Při větší vzdálenosti detektoru do zdroje napájení je nutné udržet úbytek napětí na propojovacím kabelu v mezích povolených pro napájecí napětí detektoru.
Detektor musí zůstat po instalaci přístupný servisním úkonům.
 
Údržba
Správná činnost měření je podmíněna průběžným testováním a kalibrováním detektoru. Kalibraci detektoru může provádět pouze osoba mající k této činnosti autorizaci a to v periodách uvedených v kalibračním listě detektoru. Kalibrační list je nezbytnou součástí záručního listu.
Zařízení udržujte v čistotě a pravidelně čistěte i otvory sloužící k přívodu vzduchu k senzoru detektoru. Při čištění detektoru používejte neutrální čistící prostředky, které nemohou ovlivnit jeho nastavení (kalibraci). Ověření funkce detektoru – zkoušku funkčnosti - doporučujeme provádět minimálně jednou za měsíc. Při funkční zkoušce musí být aktivovány odpovídající funkce na detektoru včetně spuštění poplašných signálů a hlásičů provozních poruch. Nezapomeňte, že aktivace výstupního relé "alarm 2" může být časově zpožděna (viz odstavec FUNKCE).
POZOR ! Funkci detektoru zkoušejte výhradně zkušebním plynem o koncentraci nepřekračující povolený rozsah měření.

KALIBRACE
Kalibrace detektorů řady SE-159 lze provádět dvěma způsoby:
1) pomocí tlačítek KE101÷KE105 na desce s elektronikou
2) pomocí konfiguračního SW (viz manuál ke konfiguračnímu programu)
Dále je popsána kalibrace pomocí tlačítek KE-101÷KE105:

1. DIP spínač SW101 nastavte do následující polohy:
1-OFF: konfigurace EEPROM povolena
2- ON: časovače alarmů vypnuty
Výstupní proud měřte v TP101 (0-2mA) a TP102 (GND). Proudový rozsah mezi těmito body 0÷2mA odpovídá výstupnímu signálu 0÷20mA.

2. KALIBRACE „0“:
- před kalibrováním výchozí nulové „0“ hodnoty nechte detektor stabilizovat min. po dobu 15min. na čistém, nekontaminovaném vzduchu.
- po stabilizaci výstupního signálu přiveďte k senzoru „nulový plyn“ a nechte výstupní signál opět stabilizovat (měřeno mezi TP101/TP102)
- po stabilizování výstupního signálu stiskněte tlačítko KE102 – naměřené hodnotě „nulového plynu“ bude přiřazena hodnota 4mA
- pro zapsání nové hodnoty do EEPROM přístroje stiskněte tl. KE105
- odpojte „nulový plyn“

3. KALIBRACE „SPAN“
- kalibrování bodu výstupní charakteristiky detektoru provádějte po nastavení „0“ hodnoty, též minimálně po 15min provozu detektoru na čistém, nekontaminovaném vzduchu.
- k senzoru přiveďte kalibrační plyn o průtoku 0,3l/min a nechte výstupní proud opět ustálit (měřeno mezi body TP101 a TP102)
- po stabilizaci výstupního signálu přenastavte hodnotu výstupního proudu tak, aby odpovídala koncentraci použitého kalibračního plynu a to následovně:
tlačítko KE103 zvyšuje hodnotu výstupního proudu (měřeno mezi body TP101 a TP102)
tlačítko KE104 snižuje hodnotu výstupního proudu (měřeno mezi body TP101 a TP102)
- pro zapsání nové hodnoty do EEPROM přístroje stiskněte tlačítko KE105
- odpojte kalibrační plyn
Nezapoměňte: po provedené kalibraci je nutné provést funkční zkoušku detektoru!
 
Upozornění
Osoba pracující s přístrojem musí být upozorněna na to, že použití přístroje způsobem, pro který není výrobcem určen, může způsobit narušení elektrické ochrany přístrojem poskytované.
Speciální vlivy:
- minimální doporučená komparační hranice pro nastavení alarmu je 5% z měřícího rozsahu detektoru
- vyvarujte se provozování přístroje ve velmi suché atmosféře (pod 15%RV)
- rychlé změny vlhkosti mohou způsobit skluz výchozího měřeného bodu "0"ppm - 4mA ( pouze u přístrojů disponujícími spojitým výstupním signálem 4-20mA)
- seřízení "0" není předmětem poskytované záruky
Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz ).
 
Popis
Položka Funkce Popis
LED žlutá FAULT Porucha senzoru. Funkce je doplněna o výstupní relé 'FAULT' - aktivace v případě poruchy
LED zelená ON Napájení detektoru
LED červená ALARM 1 1. poplachový stav - aktivace výstupního relé 'ALARM 1'
LED červená ALARM 2 2. poplachový stav - aktivace časovače, po intervalu časového zpoždění aktivace relé 'ALARM 2'
 
Schéma
svorkového zapojení
 
  KR Protect ©2007