ÚvodKatalog umožňuje vyhledávání katalogových listů přístrojů abecedně řazených v 5-ti tématických okruzích – skupinách.Průvodce – je pomocník, který Vás pomocí jednoduchých otázek navede na požadovaný katalogový list přístroje. CeníkNovinky
  Switch to english version   Napište nám...  
     
 
Detail přístroje Zpátky Uložit katalogový list ve formátu PDF Vytisknout katalogový list
 
Ústředna

CS-121-230

Cena: 3790 ,- Kč
 
Technické parametry

  Napájecí napětí   230V (-15/+10%) 50Hz, max. 4,5VA
  Počet vstupů   1x vstup 4-20mA
  Poplachové stupně   Alarm1 + Alarm 2, možnost časového zpoždění 0-127s
  Typ připojitelných čidel   s výstupním signálem 4-20mA (24Vss, max. 180mA)
  Klimatická odolnost   -10 až +50°C / 5 až 90% RV při 40°C
  Výstupní relé   3x 230V-2A*
  Rozměry (š × v × h)   MODULBOX 3M, 52 x 91 x 56mm
  Krytí   IP 20
  Pracovní prostředí   bez nebezpečí výbuchu dle ČSN 332000-3
  Hmotnost   190g
  Kabeláž napájení   2 x 1mm2 přes jistič 1A/250V
* Kontakty výstupních relé jsou navzájem nezávislé. Je však nepřípustné na nich kombinovat malé a nízké napětí, nebo spínat různé fáze nízkého napětí.
 
Mikroprocesorová ústředna CS-121 je určena k vyhodnocování externích snímačů hořlavých a toxických plynů disponujících výstupním signálem 4-20mA, SEZNAM POUŽITELNÝCH ČIDEL.
Ústředna je dvouúrovňová - Alarm 1 a Alarm 2. Při překročení nakonfigurovaného ALARMU překlopí kontakty odpovídajícího výstupního relé. Výstupní relé mohou ovládat další zabezpečovací prvky jako jsou optická a akustická signalizace, HUP, vzduchotechnika, GSM bránu apod.
 
Funkce
POPIS KONFIGURACE
Ústřednu je možné plně konfigurovat pomocí SW, nebo částečně pomocí tlačítek umístěných na horní desce s elektronikou (po sejmutí vrchního panelu) . Konfigurace umožňuje nastavení následujících funkci ústředny:
- nastavení stabilizačního intervalu ústředny (0-127s)
stabilizační interval ústředny umožňuje nastavení připojeného snímače na provozní teplotu, tím i jeho stabilizaci. Během stabilizačního intervalu ústředna neaktivuje výstupní signály Alarm 1, Alarm 2. Stav výstupního signálu FAULT během stabilizačního intervalu je volitelný.
- nastavení logiky výstupních relé POZITIVNÍ – NEGATIVNÍ
Pozitivní logika: cívka výstupního relé je v klidovém stavu (ústředna bez napájení) i provozním stavu (ústředna připojena k napájení) bez napětí - šetří energii. Při aktivaci alarmu cívka „přitáhne“ kontakt do poplachové polohy, po odeznění alarmu vrátí kontakt opět do výchozího stavu.
Negativní logika: po připojení ústředny k napájení cívka výstupního relé „přitáhne“ kontakty z klidového stavu (ústředna bez napájení) do provozního stavu (ústředna připojena k napájení) . Při aktivaci alarmu cívka „pustí“ kontakt do klidové polohy. V pozitivní logice bude s poplachovým stavem signalizován i výpadek napájení – pro oba stavy má cívka stejnou polohu – poloha výstupního relé ústředny bez napájení i při poplachu je totožná.
- nastavení komparačních stupňů ALARM 1 a ALARM 2
a) nastavení spínacích hodnot komparačních stupňů je možné provádět v rozsahu měření použitého snímače. Hodnoty zadávejte v % rozsahu měření , nebo v hodnotách odpovídajících proudovému výstupu 4-20mA.
b) oběma komparačním stupňům je možné přiřadit časová zpoždění. Dojde-li během časového zpoždění ke snížení koncentrace měřeného plynu pod úroveň daného komparačního stupně, výstupní relé zůstane v nezměněné poloze. V opačném případě po uplynutí času překlopí své výstupní kontakty. Je-li zadáno časové zpoždění 0s, je deaktivováno. Po dobu od dosažení úrovně koncentrace do uplynutí časového zpoždění bliká LED příslušného alarmu, po překlopení relé pak svítí trvale.
c) oběma komparačním stupňům je možné přiřadit hysterezi pro sepnutí/rozepnutí od nastavené komparační hodnoty. Hystereze se nastavuje v % rozsahu měření.
- nastavení komparačních stupňů pro funkci FAULT
funkce FAULT signalizuje přerušené spojení se snímačem (přerušená proudová smyčka), nebo špatné nastavení snímače. Klesne-li výstupní proudová hodnota snímače pod nastavenou mez - FAULT, ústředna překlopí kontakty výstupního relé FAULT a inicializuje žlutou LED na čelním panelu. Funkce FAULT má i svojí horní hranici, po jejímž překročení se do EEPROM přístroje zapíše stav překročení rozsahu měření připojeného snímače. Tento stav je po stlačení tl. RESET na panelu signalizován červenou SMD LED umístěnou na desce s elektronikou vedle konektoru pro adaptér.
- nastavení funkce RESET
Je-li zvoleno "Setrvání v hlášení po snížení koncentrace" zůstávají výstupní kontakty v poloze odpovídající poplachovému stavu i po odeznění tohoto stavu. Výstupní kontakty lze vrátit do výchozí polohy pouze stiskem tlačítka RESET.
Nastavení funkce RESET je důležité v případech, kde lze předpokládat výskyt koncentrací hořlavých plynů ve vyšších koncentracích, umožňující vytěsnění kyslíku. Nedostatek kyslíku vede k poklesu výstupního signálu katalytických čidel, ačkoli je měřený plyn přítomen (nutná podmínka pro správnou funkci katalytických čidel je alespoň 10%OBJ. O2).

STANDARDNÍ NASTAVENÍ ÚSTŘEDNY:

- pokud neuvedete v objednávce jinak, bude Vám dodána ústředna s následující (tovární) konfigurací:
Stabilizační interval (30s), Hystereze spínání (3% rozsahu měření), tlačítko RESET (aktivováno)
Nastavení výstupních relé:
Fault = dolní mez/ horní mez: -10% / 125% rozsahu měření použitého snímače, negativní logika
Alarm 1 = komparační hodnotu je nutné volit s ohledem na měřený plyn, pozitivní logika, 0s zpoždění
Alarm 2 = komparační hodnotu je nutné volit s ohledem na měřený plyn, pozitivní logika, 20s zpoždění
Pro přenastavení logiky výstupních relé, hystereze spínání a funkce tlačítka RESET je nutné použít konfigurační software SW-22121. Zbylé parametry lze konfigurovat pomocí tlačítek umístěných na desce s elektronikou.
 
Instalace
Ústředna je určena pro montáž na lištu DIN TS 35mm. Zadní strana ústředny má prolis pro DIN lištu a úchytku na spodní straně. Úchytku lze uvolnit zatažením za ovládací třmínek směrem dolů. Stavební výška a boční profil jsou uzpůsobeny pro instalaci do plastových rozvodnic s DIN lištami pro jističe, vypínače ap. Propojení ústředny k napájení doporučujeme provádět kabelem 2 x 1mm2 (doporučený typ JYTY 2x1).
Ústředny CS-121 jsou spotřebiče třídy II. Ústředna je určena do prostředí bez nebezpečí výbuchu dle ČSN 332000-3.
 
Údržba
Funkci ústředny zkoušejte stiskem tlačítka TEST. Stiskem tohoto tlačítka simulujete 2.poplachový stav ústředny. Ústředna musí při testování aktivovat všechny odpovídající funkce včetně spuštění poplašných signálů a hlásičů provozních poruch. Nezapomeňte, že aktivace výstupních relé může být časově zpožděna dle konfiguračního nastavení. Pro návrat ústředny do provozního stavu stiskněte tlačítko RESET.
Zařízení udržujte v čistotě. Za správné provádění údržby systému detekce plynů nese plnou odpovědnost jeho uživatel. Výsledek každé údržby by měl být zaznamenáván, i když to není výslovně požadováno.
POZOR ! Ověření funkce ústředny – zkoušku funkčnosti - doporučujeme provádět minimálně jednou za měsíc.
 
Upozornění
Osoba pracující s přístrojem musí být upozorněna na to, že použití přístroje způsobem, pro který není výrobcem určen, může způsobit narušení elektrické ochrany přístrojem poskytované.
Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).
 
Popis
Položka Funkce Popis
LED žlutá FAULT Přerušené nebo zkratované spojení se snímačem, nebo vadný snímač. Funkce je doplněna výstupním relé 'FAULT'.
LED zelená ON Kontrolka napájení ústředny, bliká-li = stabilizační interval ústředny
LED červená ALARM 1 1.poplachový stav = aktivace časovače, po intervalu časového zpoždění bude aktivováno výstupní relé 'ALARM 1'. Blikání LED = inicializace časovače.
LED červená ALARM 2 2.poplachový stav = aktivace časovače, po intervalu časového zpoždění bude aktivováno výstupní relé 'ALARM 2'. Blikání LED = inicializace časovače.
Tlačítko RESET/TEST TEST ústředny / RESET ústředny
 
Schéma
svorkového zapojení
 
  KR Protect ©2007