ÚvodKatalog umožňuje vyhledávání katalogových listů přístrojů abecedně řazených v 5-ti tématických okruzích – skupinách.Průvodce – je pomocník, který Vás pomocí jednoduchých otázek navede na požadovaný katalogový list přístroje. CeníkNovinky
  Switch to english version   Napište nám...  
     
 
Detail přístroje Zpátky Uložit katalogový list ve formátu PDF Vytisknout katalogový list
 
Snímač

TS-215K

Cena: 3490 ,- Kč
 
Technické parametry

  Napájecí napětí   24Vss (-10/+15%), 12V varianta na vyžádání
  Detekovaný plyn   Hořlavé a výbušné plyny
  Princip měření   katalytická měřící buňka
  Rozsah měření   0-20% DMV
  Výstupní signál   4-20mA
  Zahřívací doba na čistém vzduchu   5min
  Klimatická odolnost   -10 až +50°C / 5 až 90% RV
  Teplota skladování   -25 až +55°C / 5 až 90% RV
  Kalibrační perioda   9-12 měsíců
  Rozměry (š × v × h)   160 x 87 x 60 mm
  Krytí   IP 54, plastové pouzdro
  Pracovní prostředí   bez nebezpečí výbuchu dle ČSN 332000-3
  Příkon   2,5VA
  Kabeláž napájení   3x0,8mm2 do 100m, 3x 1,5mm2 do 200m
  Funkčnost měření   dle ČSN EN 61779-1, ČSN EN 61779-4
 
Externí katalytické čidlo TS-215K vyhodnocuje koncentrace hořlavých a výbušných plynů v měřícím rozsahu 0-20%DMV. Pro vyhodnocení a zpracování výstupního signálu čidla doporučujeme použít moduly řady CS-484 , nebo CS-121 .
Snímače TS-215K disponují selektivním katalytickým senzorem k hořlavým plynům. Katalytické senzory nezpůsobují „plané poplachy", tolik příznačné pro polovodičové senzory.
 
Funkce
Měřící buňka čidla TS-215K pracuje na principu katalytického spalování měřeného plynu. Skládá se ze dvou vláken - detekční a kompenzační. Detekční vlákno je pomocí chemické úpravy vysoce citlivé na hořlavé plyny a je vyhříváno na teplotu, která umožňuje dokonalé katalytické spalování . Rušivé vlivy jako např. teplota okolí, vlhkost a tlak jsou eliminovány kompenzačním vláknem, které je necitlivé na měřený druh plynu, ale reaguje na rušivé vlivy okolí a tím je tedy schopno tyto vlivy ve výsledném měřícím efektu "vykompenzovat". Obě vlákna jsou součástí Wheatsonova můstku a jsou napájeny konstantním proudem z ústředny. Katalytické čidlo je tedy přesnější a méně závislé na okolních podmínkách oproti čidlu polovodičovému - má lineární průběh výstupní charakteristiky.
 
Instalace
Čidla instalujte do měřeného prostoru v horizontální poloze, t.j. hlavicí (krytkou měřícího senzoru) směrem dolů a ne jinak. Pomocí dvou šroubů (vrutů) čidlo připevněte ke zdi. Pro dosažení krytí IP 54 je nutné utěsnit hlavy upevňovacích šroubů silikonovým tmelem tak, aby byl zamezen vstup vlhkosti do detektoru. Čidlo je dodáváno s kabelovou průchodkou PG9 o průchodnosti kabelu s průměrem 5÷8mm.
Umístění snímačů musí odpovídat relativní hustotě měřeného plynu vztažené ke vzduchu (vzduch=1). V případě detekce plynů lehčích než vzduch se snímače instalují ke stropu místnosti (nejvyšší místo) tak, aby rychlost proudění vzduchu kolem nich nepřekračovala hodnotu 0,5m/s. V případě plynů těžších než vzduch se snímače umisťují zpravidla cca 10 až 15 cm nad podlahou. Snímače se montují na stěny, sloupy, boční plochy, do jímek šachet apod., a to co nejblíže k místu možného úniku. Snímač musí zůstat po instalaci přístupný servisním úkonům. Při instalaci doporučujeme dodržovat i technická doporučení dle TD G93801.
Čidla propojujte s vyhodnocovací ústřednou pomocí stíněného třížilového kabelu 3 x 0,8mm2 do 100 m vzdálenosti ústředny od měřícího čidla, nebo 3 x 1,5 mm2 do 200 m vzdálenosti ústředny od měřícího čidla. Po instalaci snímače zkontrolujte nastavení výchozí nulové hodnoty – 4mA. V přípdě odchýlení hodnoty přes 4mA+/-0,2mA doporučujeme její přenastavení (viz kapitola KALIBRACE SNÍMAČE).
 
Údržba
Správná činnost měření je podmíněna průběžným testováním a kalibrováním čidla. Kalibraci čidla může provádět pouze osoba mající k této činnosti autorizaci to v periodách uvedených v kalibračním listě čidla. Kalibrační list je nezbytnou součástí záručního listu. Za správné provádění údržby systému detekce plynů nese plnou odpovědnost jeho uživatel. Výsledek každé údržby by měl být zaznamenáván, i když to není výslovně požadováno. Základní pravidla pro provádění kalibračních prací naleznete v KPKR-2000TP.
Zařízení udržujte v čistotě a pravidelně čistěte i otvory sloužící k přívodu vzduchu k senzoru čidla. Při čištění čidla používejte neutrální čistící prostředky, které nemohou ovlivnit jeho nastavení (kalibraci). Ověření funkce čidla – zkoušku funkčnosti - doporučujeme provádět minimálně jednou za měsíc. Při funkční zkoušce musí být aktivovány odpovídající funkce na vyhodnocovací ústředně včetně spuštění poplašných signálů a hlásičů provozních poruch.
POZOR ! Funkci čidla zkoušejte výhradně zkušebním plynem o koncentraci odpovídající maximálně povolenému rozsahu měření. Pro testování snímače nepoužívajte zapalovač – koncentrace plynu v zapalovači převyšuje 100x měřící rozsah čidla (také nezaručuje minimální potřebné množství kyslíku).

KALIBRACE ČIDLA
Veškerá nastavení provádíme po instalaci čidla a uplynutí zahřívací doby. Čidlo musí být instalované v předepsané poloze.
- nastavení „0“ hodnoty:
na čidlo přivedeme nulový plyn (nekontaminovaný okolní vzduch nebo syntetický vzduch) a necháme ustálit hodnotu jeho výstupního proudu.
Nejprve provedeme hrubé nastavení nulové výchozí hodnoty – 4mA:
trimrem s označením NULA výrazněji otočíme proti směru hodinových ručiček tak, aby se rozsvítila na desce s plošnými spoji kontrolní červená LED. Poté trimrem otáčíme pomalu zpět, po směru hodinových ručiček, až do chvíle, kdy červená LED zhasne. Touto polohou trimru máme zajištěné hrubé přednastavení výchozí „0“ hodnoty - 4mA. Pro jemné doladění 4mA použijeme trimr s označením OFSET.
- nastavení citlivosti:
na čidlo přivedeme přes průtokoměr a kalibrační nástavec (dodávka KR PROTECT) kalibrační plyn o koncentraci pohybující se v horní 1/3 měřícího rozsahu čidla. Rychlost proudění kalibračního plynu nastavíme na hodnotu 0,3÷0,5 l/min a takto necháme působit alespoň 60s. Po ustálení výstupního proudu čidla provedeme pomocí trimru s označením ROZSAH přesné nastavení výstupního proudu tak, aby jeho hodnota odpovídala koncentraci použitého kalibračního plynu. Po nastavení citlivosti čidla provedeme zpětnou kontrolu nastavení výchozí „0“ hodnoty a v případě odchylky provedeme její nastavení pomocí trimru s označením OFSET.
Doporučený interval kalibrací čidla je uveden v kalibračním listě. Nedodržení termínů zde uvedených je důvodem k zániku záruk poskytovaných výrobcem.
 
Upozornění
Osoba pracující s přístrojem musí být upozorněna na to, že použití přístroje způsobem, pro který není výrobcem určen, může způsobit narušení elektrické ochrany přístrojem poskytované. Při jakémkoliv zásahu do čidla, vyžadující otevření vrchního víka, je třeba čidlo odpojit od napájení.
Speciální vlivy:
- minimální doporučená komparační hodnota pro nastavení alarmu u tohoto čidla je 5% DMV
- linearitu výstupního signálu nelze zaručit při koncentracích kyslíku < 10%OBJ O2
- v případě měření koncentrací plynů značně převyšující horní měřící rozsah čidla, může dojít v důsledku nedostatku kyslíku k poklesu výstupního proudu. V uvedených případech používejte výhodnocovací jednotky s funkcí RESET, zabraňující deaktivaci posledního alarmu
- některé substance (např. na bázi silikonu, síry, fosforu, halogenové uhlovodíky) mohou způsobit nevratnou ztrátu citlivosti čidla
- rychlé změny vlhkosti mohou způsobit skluz výchozího měřeného bodu "0"ppm - 4mA - seřízení "0" není předmětem poskytované záruky
Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).
 
Schéma
svorkového zapojení
 
  KR Protect ©2007