TS-316S-Cl2

$name

TS-316S-Cl2

Cl2 – chlor, 0-5ppm


Technické parametry
Detekovaný plyn Chlor – Cl2
Princip měření elektrochemická buňka
Rozsah měření 0 – 5ppm Cl2 (na vyžádání 0-10, 0-20, 0-50 ppm Cl2
Výstupní signál 4 – 20mA / lineární (méně než 5% z rozsahu)
Křížová citlivost dle tabulky křížových citlivostí
Zahřívací doba na čistém vzduchu < 30min
Doba odezvy (t90) < 60s
Klimatická odolnost -20 až +45°C/30 až 90% RV / nekondenzující
Teplota skladování 0 až +20°C / max. 95%RV
Napájecí napětí 20-28Vss, ochrana proti přepólování
Příkon max. 150mA, typická 100mA
Hmotnost 690g
Rozměry (š × v × h) 80 x 170 x 60mm
Montážní otvory průměr 5mm / 113x52mm
Provedení pouzdra hliník, niklovaná mosaz
Očekávaná životnost senzoru více než 2roky na čistém vzduchu
Kalibrační perioda max. 3-6 měsíců
Kabeláž napájení 3x 1mm2, např.: JYTY 3×1
Krytí IP 54
Pracovní prostředí bez nebezpečí výbuchu dle ČSN 332000-3
Instalace

Čidlo je určeno pro montáž na zeď. K upevnění čidla použijte dva otvory o průměru 5mm/ 113x52mm umístěné v levé horní a pravé spodní části čidla. Pomocí dvou šroubů čidlo připevněte ke zdi. Čidlo je dodáváno s jednou kabelovou průchodkou PG7 o průchodnosti kabelu s průměrem 3÷6,5mm.
Čidla instalujte do měřeného prostoru dle všeobecně platných pravidel pro detekci plynů. Umístění čidel musí odpovídat charakteru plynu, který detekují. Snažte se co nejefektivněji vykrýt místa kde se může plyn hromadit a vytvářet nebezpečné koncentrace. Vzhledem k pomalé difuzi chloru doporučujeme volit umístění čidel pod a co nejblíže potencionálnímu zdroji úniku.
Velikost plochy detekované jedním čidlem závisí především na členitosti prostoru, způsobu větrání místnosti i rozmístění možných míst úniku plynu. Rychlost proudění vzduchu kolem čidla nesmí překročit 1m/s.
Čidla jsou napájena malým napětím. Propojení čidel k vyhodnocovací ústředně provádějte stíněným kabelem 3x1mm2 (doporučený typ JYTY 3×1).

Údržba

Správná činnost měření je podmíněna průběžným testováním a kalibrováním čidla. Kalibraci čidla může provádět pouze osoba mající k této činnosti autorizaci to v periodách uvedených v kalibračním listě čidla. Kalibrační list je nezbytnou součástí záručního listu. Za správné provádění údržby systému detekce plynů nese plnou odpovědnost jeho uživatel. Výsledek každé údržby by měl být zaznamenáván, i když to není výslovně požadováno. Základní pravidla pro provádění kalibračních prací naleznete v KPKR-2000TP.

Zařízení udržujte v čistotě a pravidelně čistěte i otvory sloužící k přívodu vzduchu k senzoru čidla. Při čištění čidla používejte neutrální čistící prostředky, které nemohou ovlivnit jeho nastavení (kalibraci). Ověření funkce čidla – zkoušku funkčnosti – doporučujeme provádět minimálně jednou za měsíc. Při funkční zkoušce musí být aktivovány odpovídající funkce na vyhodnocovací ústředně včetně spuštění poplašných signálů a hlásičů provozních poruch.
POZOR ! Funkci čidla zkoušejte výhradně zkušebním plynem o koncentraci odpovídající maximálně povolenému rozsahu měření. Doporučený interval provádění kalibrací čidla je uveden v kalibračním listě. Nedodržení termínů zde uvedených je důvodem k zániku záruk poskytovaných výrobcem.

KALIBRACE ČIDLA
Kalibrace čidel řady TS-316S-xx lze provádět dvěma způsoby:
– pomocí tlačítek KE101-KE105 na desce s elektronikou
– pomocí konfiguračního SW (popis dodáván s konfiguračním programem
KALIBRACE „0“:
– před kalibrováním výchozí nulové „0“ hodnoty nechte čidlo stabilizovat min. po dobu 15min.
– poté přiveďte k senzoru „nulový plyn“ a nechte výstupní signál stabilizovat
– po stabilizování čidla tiskněte tlačítko KE102 – naměřené hodnotě „nulového plynu“ bude přiřazena hodnota 4mA
– pro zapsání nové hodnoty do EEPROM přístroje stiskněte tlačítko KE105
– odpojte „nulový plyn“
KALIBRACE „SPAN“
– před kalibrováním na plném rozsahu čidla nechte výstupní signál stabilizovat min. po dobu 15min.
– poté přiveďte k senzoru kalibrační plyn (0,3l/min) a nechte ustálit výstupní proud
– po stabilizaci výstupního signálu nastavte hodnotu výstupního proudu tak, aby odpovídala koncentraci použitého kalibračního plynu následovně:
tlačítko K103 zvyšuje hodnotu výstupního proudu
tlačítko K104 snižuje hodnotu výstupního proudu
– pro zapsání nové hodnoty do EEPROM přístroje stiskněte tlačítko KE105
– odpojte kalibrační plyn
Po provedené kalibraci je nutné provést funkční zkoušku čidla.

Upozornění

Osoba pracující s přístrojem musí být upozorněna na to, že použití přístroje způsobem, pro který není výrobcem určen, může způsobit narušení elektrické ochrany přístrojem poskytované.
Speciální vlivy:
– vyvarujte se provozování čidla ve velmi suché atmosféře (pod 30%RV)
– rychlé změny vlhkosti mohou způsobit skluz výchozího bodu – “0“ (seřízení této hodnoty není předmětem záručních oprav)
Při jakémkoliv zásahu do čidla, vyžadující otevření vrchního víka, je třeba čidlo odpojit od napájení.
Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).

Schéma zapojení